Η  δημιουργία του Σύμπαντος, όπως  το γνωρίζουμε σήμερα, και ιδιαίτερα της ζωής επί της Γης, απασχόλησε ευθύς αμέσως τον άνθρωπο, αμέσως μό­λις έφαγε από το δένδρο της γνώσης», δηλαδή συνειδητοποίησε την ύπαρξή του, και ανάλογα με την, κατά καιρούς, πνευματική του στάθμη, ή κατά κλά­δους απασχολήσεις, ερμήνευσε το μυστήριο της Δημιουργίας κατά διαφο­ρετικούς τρόπους. Στη διαφορά των τρόπων και των απόψεων, συνετέλεσε και το σημείο της Γης όπου κατοικού­σε, γιατί αλλιώς φτάνουν σε κάθε ση­μείο οι ηλεκτρομαγνητικές ροπές, οι οποίες δημιούργησαν αρχικά τις σκέ­ψεις και τις ιδέες. Γι' αυτό έχουμε διά­φορες Θρησκείες και μύθους.

Εδώ  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  η  κοινωνία  που  δημούργησε  είναι ανάλογη της  κοινωνίας  του  Σύμμπαντος  την οποία  ακολουθεί  πιστά, όπως  και όλα τα  ζώα και  φυτά: γεννήσεις, πολλαπλασιασμοί, θάνατοι άστρων, συγκρούσεις  άστρων- γαλαξιών κλπ. O άνθρωπος όπως όλα τα όντα της Γης δέχεται κι αυτός συνειδητά ή ασυνείδητα τις επιδράσεις του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που τον περιβάλλει ορατού και μη ορατού. Μέσα σ αυτό το χώρο  και το μη ορατό από το ανθρώπινο μάτι, αλλά ανιχνεύσιμο από το κεντρικό σύστημα με τις ανάλογες επιδράσεις. Στον μη ορατό αυτό χώρο υπάρχουν οι συχνότητες των τηλεοπτικών καναλιών με τις ανάλογες   συνήθως  ασυνείδητες επιπτώσεις.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι και έξω από το σώμα του και ότι  ξέρει, τάχει συλλέξει με τις πέντε γνωστές  αισθήσεις ενώ κάθε σςτισγμή υπόκειται ατα μηνύματα της ΕΚΤΗΣ = ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ. Για το εωτερικό του σώματός του γνωρίζει μόνο ότι του διαβιβάζουν κάθε στιγμή τα νευρικά κέντρα πχ πόνο που κι αυτά επηρεάζοναιι από τους μαγνητισμούς τις ακτινοβολίες, τις καιρικές συνθήκες, την τηλεπάθεια.

Μ\Γι αυτό μην προσπαθείς να καταλάβεις την κοινωνία. Μοιάζει ανθρώπινη, αλλά συνεχώς αλλάζει πρόσωπο!!!

Κάθε άνθρωπος έρχεται  στη  ζωή για ένα συγκριμένο ρόλο  και δεν  μπορεί  νά  παίξει άλλο.Όταν πιστέψεις στον άνθρωπο, είναι σαν να πιστεύεις στο Θεό.

 Ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΤ= ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Ο άνθρωπος είναι αυτός  είναι κάθε φορά ανάλογος του απώτερου και κοντινού περιβάλλοντος και τα ερεθίσματα που δέχεται από αυτό . των πέντε αισθήσεων και της τηλεπάθειας που εκφράζεται δια του εγκεφάλου του, δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος είναι κάτι έξω από το φυσικό σώμα αλλά προβάλλεται σε αυτό με τον εγκέφαλο σαν ενδιάμεσο όργανο.Ο Ιησούς είπε: Ιω 3,13 : ο Υιός του Ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό, και που είναι στον ουρανό., εννοώντας  βέβαια  τη  θεία  παρουσία  του.  Η ιστορία του Ιησού είναι αντιπροσωπευτική της ανθρωπότητας.Γιατί  ιστορία, πραγματικά γεγονότα  είναι!

Μέγας Αθανάσιος: «Ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος θεός».

 Ἅγιος Ἰωάννης ...

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά χαρίσει ξανά στόν ἄνθρωπο, ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο
τον προόρισε.Και το οποίο έχασε συνειδητοποιώντας την  ύπαρξή του. Τόν δημιούργησε σύμφωνα μέ τή δική του εἰκόνα ...Γι  αυτό κι όταν κάποιος
υμνεί  τον  θεό  υμνεί  και τον εαυτό  του.

      Ομως  οι περισσότερες θησκείες δέχονται  ότι οι άνθρωποι  έρχονται  στη  Γή   κατ εντολήν του  Θεού/ τους/  και  πηγαίνουν  μετά θάνατο εκεί όπου είναι ο  Θεός, στον  ΟΥΡΑΝΟ. ΣΤΟΝ  ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ   'Ή  ΣΤΗΝ  ΚΌΛΑΣΗ; ή......κλπ.

Ο Ιησούς απντώντας  σε ερώτηση των  Σαδουκαίων    αναφορικά με το ποιανού γυναίκα θα είναι στην ανάσταση μια  γυναίκα  η οποία είχε παντρευτεί εφτά φορές, ο Ιησούς την ακόλουθη απάντηση: Κατά Ματθαίο 22:28-32: Πλανιέστε, επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Δεδομένου ότι, κατά την ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουν, αλλά είναι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανό. Για την ανάσταση, όμως, των νεκρών, δεν διαβάσατε αυτό που ειπώθηκε σε σας από τον Θεό, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ; :Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών.»     Ματθαίος  22:28-32

Ολα αυτά  μαρτυρούν μαρτυρούν   πόση  ανάγκη  έχει ο άνθρωπος  από  μία ευμενή   δ΄ύναμη  που θα  δΙΈπει  τη  ζωή  του.

     Απέδωσε λοιπόν τη δημιουργία σε μια υπέρτατη δύναμη, ή αιτία, την οποία ονόμασε Θεό. Και είπε: Εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην ο Θεός». Λόγος όμως δεν είναι μόνο η ομιλία, αλλά το πηλίκο των διαιρέσεων μεταξύ των κοσμικών κύκλων του Σύμπαντος. Είναι το σύνολο των διασταυρώσεων και προεκτάσεων των ηλεκτρομαγνη­τικών ροπών και φωτοβολιών, που άρ­χισαν να δημιουργούν με την αμοιβαία έλξη τους τα ουράνια σώματα, μετά την πιθανολογούμενη τρομακτική έ­κρηξη που δημιούργησε το Σύμπαν, το Γαλαξία μας, το πλανητικό μας σύ­στημα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα και από το οποίο ξεκινάμε.

          Αυτές οι τεραστίας ισχύος ροπές, που κρατούν τους πλανήτες μετέωρους περιστρεφόμενους σε αρμονικές θέσεις μεταξύ τους και που αποτελούν τον «Θείον Λόγον», δημιούργησαν τη ζωή της Γης όχι τυχαία. 'Ηταν πεπρωμένο να δημιουργηθεί το είδος αυτό της ζω­ής, λόγω της δημιουργηθείσης αρμο­νίας στο Σύμπαν και τις ιδιότητές της. Οι ραδιενεργές ακτινοβολίες που δι­ασταυρώθηκαν πάνω στη Γη, υπό κα­τάλληλες συνθήκες και επί ουσιών κα­ταλλήλων που αντιστοιχούσαν στις α­κτινοβολίες αυτές, δημιούργησαν την πρώτη ζώσα ύλη, τον πρώτο μονοκύτ­ταρο οργανισμό. Οι ίδιες ροπές, σε μια διχοτόμησή τους τον πολλαπλασία­σαν, τον κίνησαν προς διαφορετικά σημεία, τον έθεσαν υπό την επήρεια άλλων ηλεκτρομαγνητικών ροπών και διασταυρώσεων. Του άλλαξαν μορφή, τον κατέστησαν πολυκύτταρο και έτσι δημιουργήθηκαν με την πάροδο των χιλιετηρίδων τα διάφορα άλλα ορισμέ­να είδη ζωής, τα φυτά, τα ζώα, ο άν­θρωπος,  ο οργανισμός και οι επίκτητες δυνατότητες των οποίων άρχισαν πλέ­ον να συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και βελτίωση του είδους, ή αντίστροφα στην εξαφάνιση αυτών με βάση τις συ­νειδητώς  ή ασυνειδήτως λαμβανόμενες τάσεις των ηλεκτρομαγνητικών ρο­πών.

     'Ετσι, φθάσαμε στη μορφή του πα­λαιανθρώπου ή αρχανθρώπου απ' ό­που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο κινούμενο μέσα στο σταυρό­λεξο της ζωής, δηλαδή των οριζοντίως και καθέτως λαμβανομένων ροπών, που προσπαθεί συνεχώς να ερμηνεύσει και να δαμάσει τη φύση του, να ανακα­λύψει τις πρώτες μορφές της δημιουρ­γίας, το μυστήριο της ζωής!

      Η ίδια πάντοτε αιτία, η ανοδική και καθοδική τάση των ροπών, η διασταύ­ρωση αυτών, η δημιουργία πνευματι­κών σχημάτων που αποτελούν τις εκά­στοτε ανακαλύψεις, είναι εκείνη που στους αιώνες οδήγησε τον άνθρωπο  στις εκάστοτε ανακαλύψεις,.  στις κα­τασκευές, στις ανθρώπινες δημιουργί­ες εν γένει, στις τέχνες, στις συνήθειες και δεν είναι τίποτε άλλο από ιδέες που υπήρχαν, υπάρχουν και Θα υπάρχουν στο σύμπαν, για να προκαλούν σήμερα τη μια εφεύρεση και αύριο την άλλη, πλέον σύγχρονη και  εξελιγμένη.

    'Ετσι ο άνθρωπος δεχόμενος τις φυ­σικές αυτές επιρροές, αφού κατόρθωσε να ανακαλύψει την ύπαρξή του, ξέφυγε από την άγνοια, συνειδητοποίησε το καλό και το κακό, αλλά έχασε τον πα­ράδεισο που του χάριζε η άγνοια. ξέ­φυγε από το ένστικτο, απέκτησε τη δύ­ναμη της νόησης και του ελέγχου της, άρχισε να αποκτά την εμπειρία, την πείρα, τη γνώση και τη συνείδηση. 'Ολα αυτά έγιναν σ' ένα προκαθορι­σμένο διάστημα, όσο χρειαζόταν για να ολοκληρωθούν οι κυκλικές κινή­σεις των αστέρων, που αντιστοιχούν στην ανθρώπινη κατασκευή και την ε­ξέλιξή της. Μετά από την ολοκλήρω­ση αυτών, ο άνθρωπος απέκτησε σω­στή κρίση.

     'Αρχισε να αποκτά ικανότητες ειδι­κές, ψυχικές, νοητικές και δυνάμεις φαντασίας και θέλησης (αποφυγή ε­πιρροών που δημιούργησαν το απωθη­μένο στο υποσυνείδητό του). Παράλληλα δεν παρέλειπε να αιτιο­λογεί στον εαυτό του την υπέρτατη αι­τία της δημιουργίας των φυτών, των ζώων, του ίδιου του εαυτού του, να στραφεί διαισθητικά σε όσα συνετέλεσαν στη δημιουργία τους και σε όσα δημιουργήθηκαν από αυτήν, να δημι­ουργεί τις τάξεις, τις ομάδες, τους κλά­δους απασχολήσεων και ενδιαφερό­ντων, των τεχνών, τα έθιμα, τις συνή­θειες κ.λ.π.

       Η κατάσταση, όμως, όλων αυτών, είχε σαν αποτέλεσμα την εξέλιξη του εγκεφάλου του κυρίως σε μέγεθος και στις έλικες, γεγονός το οποίο μαρτυρεί ότι το πνεύμα αυξάνεται εξελισσόμενο και δε διαγράφεται το προηγούμενο α­πό το νεότερο, αλλά επαφίεται και αυ­τό στο νόμο της ανακυκλύσεως, της αιτίας που το δημιούργησε. Γι' αυτό και η ιστορία επαναλαμβάνεται σε ό­λους τους τομείς.

      Αλλά, η μη καταστροφή του δημι­ουργηθέντος πνεύματος συνεπάγεται συνέχεια αυτού και συνεχή ύπαρξη της μιας άκρης του στον εγκέφαλό μας.  'Ετσι βασισμένη σε νόμους καθαρώς  φυσικούς,  επιτακτικούς θα λέγαμε, έχουμε την αρχή του πολιτισμού, της ιστορίας του και της εξέλιξής του.

       Πάνω απ' όλα, η ανίκητη εκείνη δύ­ναμη, ο Θείος Λόγος, το σύνολο των αιτιών δημιουργίας και ανακαλύψεων, - που - είτε το ήθελε ο άνθρωπος είτε  όχι - του επεβάλετο και θα του επι­βάλλεται σαν θάλασσα που δεν μπορεί να χωρέσει σε μικρό δοχείο, την ασύλληπτη σοφία, σαν στοιχεία τα ο­ποία ο εγκέφαλός του, που έστω κι αν δημιουργήθηκε από αυτόν, δύσκολα  μπορεί να συλλάβει. Γιατί είναι ατέλειωτα και συνεχώς εναλλασσόμενα και μόνον υ­πό μία μορφή, προσωποποίηση, α­πεικόνιση και μία λέξη (ΘΕΟΣ) μπορεί να την καταλάβει, να την δεχτεί ανώ­δυνα ο εγκέφαλός του και να συμπορευτεί μαζί της, δια της λατρείας, δια της πίστης σε μία λέξη, η οποία στο υποσυνείδητο και το συνειδητό του εί­ναι γνωστή και ανεκτή, αποφεύγοντας έτσι την πλημμύρα των γνώσεων η οποία θα μπορούσε να τον  τρελάνει, εάν δεν ήταν έτοιμος οργανικά να την δε­χτεί. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει σή­μερα από το ανθρώπινο σύνολο, αλλά  κάποια στιγμή  θα γίνει.

 

© KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση   των θεμάτων  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή           www.koutouzis.gr

 

Η   ΠΑΡΟΥΣΑ    ΜΕΛΕΤΗ   -   ΕΡΕΥΝΑ     ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ        ΣΤΟΙΧΕΙΟ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ    ΑΛΛΑ   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ    ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   ΚΑΙ  ΑΠΟΨΕΩΝ     ΓΙΑ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ   ΕΡΕΥΝΑ    ΑΠΟ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΠ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΙΕΡΩΜΕΝΟΥΣ   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

                                                                                               

                                                                                           ΒΑΣΙΛΗΣ      ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

 

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΕΓΟΝΗ  ΖΩΗ. ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  ΓΙΑ ΑΔΑΜ  ΚΑΙ ΕΥΑ!

 

 

 

ΣΥΜΠΑΝ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΘΕΟΣ

ΟΙ ΕΞΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΑΣΜΑ  ΚΑΙ  ΦΥΛΕΣ

ΠΡΩΤΟΙ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ  - ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ  ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Η  ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΧΗΜΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ- ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ - Η ΚΥΠ ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 ΤΑ ΖΩΑ ΑΚΟΥΝΕ ΣΕ ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

  Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  Η ΦΕΡΟΥΣΑ

ΜΕΘΕΞΗ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η  ΨΥΧΙΚΗ   ΜΑΣ  ΔΥΝΑΜΗ

 ΦΤΑΙΝΕ  ΤΑ ΑΣΤΡΑ

  ΑΝΑΔΡΑΣΗ

 ΨΥΧΟΣΘΕΝΙΑ-ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

  ΑΠΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

  ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

  ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΛΛΑΖΕΙ

  ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ –ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Η ΣΚΕΨΗ ΕΛΕΓΧΕΙ

  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΨΑΡΟ ΚΑΙ ΜΕΙΣ

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  ΕΝΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 ΟΠΩΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ- ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

  ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ  ΜΑΤΙΑ

  ΟΙ ΜΥΣ

 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Η ΦΟΡΤΙΣΗ

 ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 ΔΥΝΑΤΗ ΨΥΧΟΒΟΛΙΑ

 ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ

ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

  ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

  ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ-ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

  ΚΙΡΛΙΑΝ 75

  ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

  ΣΤΟΠ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

  ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΥΡΑ

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ  Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ;

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΖΩΗ ΜΑΣ

    ΧΗΜΕΙΑ  - ΑΔΕΝΕΣ –ΟΡΜΟΝΕΣ

    ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

    Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Η ΛΟΥΛΙΜΠΕΡΙΝΗ

    ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΡΟΛΟΙ

 ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ

 ΧΡΟΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΤΟ ΣΩΜΑ  ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ-ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΡΘΟΥΝ

ΤΑ  ΑΣΤΡΑ  ΚΑΙ  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 ΣΥΜΠΑΝ-ΠΛΑΝΗΤΕΣ-ΑΚΤΟΝΟΒΟΛΙΕΣ-ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

==Το  σώμα αντίγραφο της Γης, Τα  μάτια –Ιριδολογία, Τα αυτιά και οι ήχοι,  αφή, όσφρηση, γεύση, Στομάχι, Καρδιά,  Ηλικία, Κλωνοποιήσεις. Διαφορές άνδρα  -  γυναίκας ,Οι ρίζες μας –διαφορές φυτών ζώων , Ανθρωποι  τέρατα, Παρθενογενέσεις. 

== Φως, διάθεση, υγεία, ψυχική ενέργεια,  Ψυχοανοσολογία,  Ζώδια, πλανήτες,υγεία,  Αναλυτικά  τα  12 ζώδια.  

== Τι μας δείχνει το ουράνιο  τόξο, Οι  12 Θεοί  των αρχαίων, Φως – ηλεκτρομαγνητισμός, Φυσική  πρωτοχρονιά,  Ποικιλία  ακτινοβολιών. 

== Ας γνωρίσουμε τη Γη μας,Η Γη  χορεύει συνεχώς, Η Γη αλλάζει ταχύτητα, Χρόνια και ημέρες , Βαρύτητα της Γης, Μαγνητισμός της Γης, Γρανάζια του Σύμπαντος, Ηλιακές κηλίδες , Ατμόσφαιρα –όζον –Κλιματολογία.  

== Νόηση-Λογική, Γνώσεις, Μνήμη, Σκέψεις – ιδέες, γνώμες, Πως σκέπτονται τα δύο  φύλα,Ομιλία, γραφή, Αριθμητική, γεωμετρία, Απόψεις, εκδοχές, εφευρέσεις ,Φαντασία- έμπνευση-τέχνες, Φιλοσοφικές  απόψεις - επιστήμες, Η πνευματικότητα του ανθρώπου,Το πνεύμα ενός ατόμου, Ατομικότητα – προσωπικότητα , Το κυκλοφορούν  πνεύμα, Πνευματικά κυκλώματα,  Το κύκλωμα  μιας πολυκατοικίας, Διοίκηση, άρχοντες, διοικούμενοι , Ψυχική πορεία- Υγεία.  

== Υπνος  και όνειρα, Ποια είναι η ψυχή , Ο ψυχικός μας κόσμος , Αθανασία της ψυχής , Από τη ζωή στο θάνατο  και πίσω. Ετοιμοθάνατοι ακούν ίδια μουσική, Νεκραναστάσεις, Η Ανάσταση του Χριστού , Η Δευτέρα  Παρουσία , Τα μνημόσυνα, Η Πίστη  του καθ ενός , Αυτοσκοπία- δισυποστασία ,Βίαιοι θάνατοι, φαντάσματα, θαύματα, κατάρες, ευχές, μάγια.    

== Πορεία πλανητών και κόσμου- προβλέψεις, Πίνακες Κουτουζή ,Σύμπαν, πλανήτες, ακτινοβολίες, πορεία της ζωής, Το μαγγανοπήγαδο,  το θέατρο  της ζωής , Ηθη και έθιμα , Οι χοροί των ανθρώπων , Μουσική και Σύμπαν ,Συναίσθημα –αίσθημα , Αναζήτηση ατόμου , Ερωτας , Το σεξ , Γάμος και πότε γίνεται , Ποιοι με ποιον ταιριάζουν , Τι   χαρακτηρίζει κάθε ουράνιο σώμα , Τα χρώματα που προτιμάμε , Περίεργες  συμπτώσεις .

 

ΣΥΜΠΑΝ: ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΖΩΝΤΑΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ

 

 Η  ΣΕΛΗΝΗ   ΚΑΙ   ΜΕΙΣ

 

 Ο   ΠΡΟΓΟΝΟΣ  ΜΑΣ   Ο    ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ 

 

 ΟΙ   ΣΕΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  Η  ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΖΩΑ,

 ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ: Η   ΚΙΒΩΤΟΣ  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ,

 ΤΑ    ΖΩΑ    ΜΑΣ  ΟΙ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ

 

  Τα φυτά  έχουν  ψυχή, αισθάνονται,

  διαισθάνονται, «βλέπουν», «ακούνε», έχουν  μνήμη

 

Ανδρας - γυναίκα  και εγκέφαλος

            Ομοιότητες    και     διαφορές                    

ΣΥΜΠΑΝ:   το αρχαιότερο ρολόι που ελέγχει τη ζωή μας .

ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΛΑΙΝΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ;

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝ  ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ

ΕΠΙΤΕΛΟYΣ EΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ  

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ :   

Ο  Ηλιος μας……………………………………………

Ακτινοβολία του Ηλιου………………………………

Ακτινοβολίες, ακτινοβόλος ενέργεια………………

Ακτίνες  ορατές…………………………………………

Οι υπέρυθρες ακτίνες…………………………………

Το ορατό φως είναι ύλη………………………………

Το φως είναι  νερό………………………………………

Οι κίνδυνοι από τις  ακτινοβολίες…………………

Οι  υπεριώδεις  ακτίνες………………………………

Η Βιταμίνη D……………………………………………

Ηλιοβιολογία…………………………………………

Καιρός  και επιδράσεις………………………………

Μετεοψυχική-μετεοιατρική……………………………

Οι διάφορες εποχές………………………………… 

Ιόντα και ιονισμός……………………………………

Φωτοβολία και φάρμακα…………………………

Κλιματοθεραπεία – Μετεοπαθολογία……………

Μαγνητοβιολογία……………………………………

Ραδιοβιολογία………………………………………

Οι μετακινήσεις  και η διάθεσή μας……………

Ακτινοβολίες και  ομορφιά………………………

Φως, χρώματα, υγεία……………………………

Τα χρώματα και ο χώρος…………………………

Χρωματοθεραπεία…………………………………

Φωτοθεραπεία………………………………………

Χρονοβιολογία – χρονοιατρική…………………

Χρώματα και οξεοβασική ισορροπία ……………

Τα  στενά ρούχα βλάπτουν την υγεία…………

Η θερμοκρασία του σώματος……………………

 

  Αν κάποια κεφάλαια δεν τα βρίσκετε  στο   ίντερνετ    γράψτε   μας   info@koutouzis.gr

 

   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ