ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΖΟΥΝ   ΑΝΑΜΕΣΑ  ΜΑΣ………

                                                                               Του  Βασίλη  Κουτουζή

                                        Δημοσιογράφου-ερευνητή

 

      Οι ακτινοβολίες του σύ­μπαντος και κυρίως των κοντινών πλανητών είναι εκείνες που δίνουν στον άνθρω­πο τις διάφορες ιδέες για τις ε­φευρέσεις. Γιατί αυτές οι εφευρέσεις, αν το καλοσκεφτεί κα­νείς, είναι αντιγραφή των όσων υπάρχουν στο Σύμπαν. Καθένας λαμβάνει αυτές τις επιδράσεις και τις υλοποιεί ανάλογα  με τα πιστεύω  του και τις ασχολίες του.

     Ομως, οι ακτινοβολίες αυτές έχουν παρελθόν, παρόν και μέλ­λον, αφού εξαρτιόνται από τις προδιαγραμμένες κινήσεις των πλανητών, τις οποίες ο άνθρω­πος μπορεί να επισημάνει.       Αυτές οι προδιαγραμμένες κι­νήσεις των πλανητών, με το πα­ρελθόν, το παρόν και το μέλλον, που φτάνουν στον άνθρωπο με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών ροπών, ακτινοβολιών, δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους να κατασκευάσουν πράγματα άγνω­στα για τους άλλους ή να συλλάβουν κάτι που θα γίνει στο μέλ­λον. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προχωρημένα μυαλά, μυαλά του μέλλοντος, αφού ξεχωρίζουν α­πό τα σημερινά, τα κοινά. Αφού θα γίνουν  κοινά μετά από πολλά   χρόνια.

     Τέτοιοι άνθρωποι του... μέλλο­ντος -για την εποχή τους- υ­πήρξαν οι προφήτες, οι συγγρα­φείς που πρόβλεψαν διάφορες κατασκευές που έγιναν, και άλ­λοι.

     Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ζιλ (εξελληνισμένα... Ιού­λιος)  Βερν, που το 1869 ήταν έ­να «προηγμένο» μυαλό, έτοιμο για 100 χρόνια αργότερα. 'Ετσι, μπόρεσε να συλλάβει το ταξίδι Γης-Σελήνης τότε, κι ας πραγ­ματοποιήθηκε εκατό χρόνια αρ­γότερα, το 1969, με το Νιλ Αρ­μστρονγκ  που πρωτοπάτησε το πόδι του στο φεγγάρι.

     Ο ίδιος ο Ιούλιος Βερν έλεγε: «'Ο,τι μεγάλο έγινε σ' αυτό τον κόσμο, έγινε επειδή ο άνθρωπος το προσδοκούσε. 'Ο, τι είναι σε θέση να φανταστεί ένας άνθρω­πος, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι  ι­κανοί να το πραγματοποιήσουν».

      ' Υστερα απ' αυτά, μπορούμε άνετα να δεχτούμε ότι και στη σημερινή εποχή ζουν άτομα που το μυαλό τους φτάνει στο 2100 ή στο 2500 και φαντάζονται δια­πλανητικά ταξίδια και άλλα γεγο­νότα, που κάποτε θα πραγματο­ποιηθούν, από κοινά μυαλά μελλοντικών εποχών.

       Στην κοινωνία κάθε εποχής υ­πάρχουν καθυστερημένα μυαλά, κοινά μυαλά -που είναι και τα περισσότερα-και «προηγμένα» μυαλά.

       Για να λειτουργήσει ο μηχανι­σμός της εξέλιξης, χρειάζονται και οι τρεις αυτές κατηγορίες. Αντιπροσωπεύουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, που χα­ράζουν οι κινήσεις των πλανη­τών, και γενικότερα το Σύμπαν. Αυτό το τελευταίο είναι και η αιτία που λειτουργεί μόνο ένα μι­κρό μέρος του εγκεφάλου μας. Γιατί ακόμα δεν έχουν συλλη­φθεί ή μάλλον δεν έχουν δημι­ουργηθεί από το Σύμπαν οι γνώ­σεις που θα θέσουν και τα υπό­λοιπα μέρη σε λειτουργία.

 

                      ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ   ΘΑΡΘΟΥΝ

 

    Ετσι  μπορούμε να  πούμε πως είμαστε αυτοί που έφυγαν, αλλά και αυτοί που θάρθουν. Οι ίδιοι, δηλαδή, πνευματικά μέσα στο χωροχρόνο, αλλά βελτιωμέ­νοι σε κάθε παρουσία μας.

    Η πνευματική εξέλιξη των αν­θρώπων είναι αποτέλεσμα των συνεχών ανακυκλήσεων του σύ­μπαντος, των γαλαξιών και των πλανητών, που ακολουθούν την πορεία του ήλιου, στην τροχιά του των 250 εκατ. ετών στο γα­λαξιακό επίπεδο.

      Γι' αυτό, η πνευματική εξέλιξη δεν έχει μεμονωμένες εποχές, ούτε στηρίζεται σε ορισμένα πρό­σωπα. Στηρίζεται σε όλους. Και οι πιο εξελιγμένοι παραδίνουν την πνευματική σκυτάλη σε νέ­ους.

     Απ' αυτούς, ξεχωρίζουν τα μυαλά που προηγούνται από την εποχή τους. 'Ετσι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ακόμη και σή­μερα άνθρωποι του μέλλοντος, του 2100, του 2200 ή του 2500 μ.Χ., ζουν ανάμεσά μας!

 

 

©   KOUTOUZIS.GR   Αναδημοσίευση    επιτρέπεται μόνο με

 αναφορά στην πηγή           www.koutouzis.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ