Χρονολόγιο   ως  το  1945

 

  Για αρχαιότητα  δείτε 10.000 χρόνια π.Χ. Καλαυρία,   Σφαιρία

       Γαλατάς, κλπ

  Για  Βυζαντινή περίοδο  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ

  Για 1821   ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ,  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ

 Ιστορικές Οικογένειες

 

=== 1800-1900    

===  ΠΟΡΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΡΙΩΤΕΣ   ΤΟ 1875

===Την   1 Ιουνίου 1842   με  διάταγμα   του Οθωνα  ιδρύθηκαν τελωνείο στην Υδρα, υποτελωνείο στην Ερμιόνη και στον Πόρο, τελωνειακός σταθμός στα  Μέθανα  και τελωνειακό φυλάκιο στην Τροιζήνα και τη Σαμπάριζα.

===   Στις 19 Νοεμβρίου 1853 ο Οθων  επεξέτεινε  το  δημοτικό φόρο επί των αγορών και στον Δήμο Τροιζήνος   για 3 χρόνια,

===  Εκλογές Ιουνίου  1847: Βουλευτής Τροιζηνίας   Γ. Σ. Κριεζής   

===  Εκλογές Μαρτίου  1872: Βουλευτές  Ν. Πιπίνος, Δημ  Τζώρτζης

       Προεκλογικά  του 1872:

       Η  φιλοβασιλική εφημερίδα  Εθνοφύλαξ,   - κυκλοφορούσε  πέντε φορές την εβδομάδα. Στο τεύχος της Πέμπτης    24 Φεβρουαρίου  1872,  με το τίτλο τα εν Τροιζηνία  διαβάζουμε:

     Και η Τροιζηνία δεν έμεινεν  ανενόχλητος από τας παραβιάσεις. Και εκεί υπάρχουσιν  υποψήφιοι της Κυβερνήσεως, υπέρ των οποίων έπρεπε να βληθώσιν εις ενέργειαν όλα τας μέσα της υποστηρίξεως. Η κάτωθι εκείθεν έκθεσις περιγράφει τας  παύσεις και τους διορισμούς οίτινες έλαβον χώραν, και τον τρόπον μεθ ού πρόκειται να ενεργηθεί  η εκεί εκλογή.

     Η Κυβέρνησις έχει αντιπρόσωπόν της τον υποταμίαν Αθηνών  Σπύρον Δεϊμέζην, και δι αυτού ενεργούνται  αι παύσεις και οι διορισμοί, κατ αυτάς  ήλθεν εις Πόρον  να παρασταθεί εις τας εκλογάς και ενεργήσει όσας επεμβάσεις  και βίας νομίζει καταλλήλους προς επιτυχίαν των υπουργικών υποψηφίων και ών ο εις τυγχάνει πενθερός του  (Τζώρτζης)

     Μέχρι σήμερον ενεργήθησαν οι εξής παύσεις και διορισμοί:

== Παυθέντος του Ειρηνοδίκου Πόρου  Βασιλείου Παπαχατζή, εκωλήθη το διάταγμα, διότι τυγχάνει κουμπάρος ενός  των υπουργικών υποψηφίων, του Ν. Πιπίνου, και διότι εδήλωσεν ότι θα ενεργήσει πάσαν καλπονόθευσιν εις τον Δήμον Δρυόπης ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής.

== Επαύθη ο συμβολαιογράφος  Ιω. Καμπιώτης, και διορίσθη ο Δ. Δ. Παπσκυριακού.

==  Επαύθη ο μηχσνικός  Σπ. Θ. Βιζάνης  και διορίσθη  ο Χρήστος Οικονόμου καφεπώλης το έργον.

== Επαύθη ο δημόσιος  εισπράκτωρ  Αναστάσιος Κριεζής  και Δημ. Βελώκας  και διορίσθησαν  οι χρωκόποι  Α. Κολοκούβαρης  και Ανδρέας Βακέλας.

==  Επαύθη ο ταχ. Επιστάτης  Α.Κιζάνης   και διορίσθη ο οινοπώλης  Γ. Γκιωνάκης.

==  Επαύθη ο βοηθός του λιμεναρχείου  Κυριάκος Νικολού και διορίσθη το μειράκιον Γκιώτης Γκιωτάκης.

==  Διορίσθη έκτακτος τελενοφύλαξ ο Α. Οικονόμου, ογδοηκοντούτης  εναντίον του νόμου.

==  Διορίσθησαν τρεις έκτακτοι λιμενοφύλακες  οι Δημήτριος Πραγματέρης, Π.Καραμάνος και Στυλιανός  Δουζίνας.

==   Ανεκλήθησαν  λόγω υπηρεσίας  εις Αθήνας  ο Διευθυντής του Ναυστάθμου  Β.Βουδούρης, ο γραμματεύς του Ναυστάθμου ο φροντιστής Ανδρ. Ανδριάνος και ο εργοστασιάρχης Γουλιέλμος Δήμεν, Πρώσσος το γένος.

==  Μετατέθηκαν ο μηχσνικός Σ.Μαυροκέφαλος και ήλθεν εις την θέσιν  ταύτην  o Μ. Ναύτζος γαμβρός του δημάρχου  αρχηγού της  Βουλγαρικής  φατρίας.

==    Μετατέθηκαν  οι υποτελωνισταί   Ν. Καλής και Γ Πέρας δια του Ν. Χατζή Ανδρέου και Α. Δάλαν, τυφλόν οργανόν των.

===    Χθες ήλθεν ο   υποταμίας  μετά σκαπανέων  όπως ενεργήσει τας εκλογάς έχων παύσεις και διορισμούς    άνευ ονομάτων, διορίζων και παύων όσοι εισέρχονται εις την κολυμβήθραν.

===  Στις 10 Οκτωβρίου 1872   με διάταγμα του Γεώργιου (ΦΕΚ 2 1873) συνταξιοδοτήθηκε  λόγω πολυετούς  υπηρεσίας  ο χωροφύλακας   Πέτρος Σαραντόπουλος  με μηνιαία σύνταξη 17 δραχμών.

===  Εκλογές   23 Σεπτεμβρίου του 1879: Βουλευτές  Γεώργιος Κορυζής , Δουζίνας.

===   Στις 10 Αυγούστου 1879 με διάταγμα  του Γεώργιου  επετράπη να  διατεθεί  ποσό  7.200  δραχμών από το δημοτικό φόρο  για τη διοχέτευση πόσιμου νερού   στον  Δήμο Τροιζήνος.

===  Εκλογές   20 Δεκεμβρίου του 1881:  Βουλευτές Τροιζήνας   Αντ. Αντωνιάδης,   Δουζίνας.

===  Στις  5 Ιουλίου 1882  συστήθηκε   Επαρχείο Τροιζηνίας  με έδρα  τον Πόρο,  ΦΕΚ   61/1882.

===  Την 21 Σεπτεμβρίου 1882  με διάταγμα του   βασιλιά Γεώργιου Α  (ΦΕΚ 121 1882) απολύθηκε από τις  τάξεις του Στρατού  ο  επίκουρος   ανθυποφαρμακοποιός   Αντώνιος Βιρβίλης, μετά τριετή θητεία  την οποία έκανε ως κληρωτός  του  απογραφής του έτους 1875.

===  Στις 10 Φεβρουαρίου  1883 με διάταγμα του Γεώργιου (ΦΕΚ A 59 - 17.2.1883) απενεμήθη  στον Σπύρο Καραμάνο Δήμαρχο Τροιζηνίας   ο αργυρούς Σταυρός των ιπποτών του  Β. τάγματος του Σωτήρος.

=== Με διάταγμα του Γεώργιου Α  (ΦΕΚ A 70  1883)  στις 23 Φεβρουαρίου 1883  διορίσθηκε αστυνόμος   του Δήμου Τροιζήνος ο  εκεί διαμένων  Γ.Μ.Οικονόμου.

===  Στις 8  Απριλίου  1883  με απόφαση του υπουργού  Οικον0μικών Π. Καλλιγά, (ΦΕΚ A 154 - 25.04.1883)  ύστερα από πρόταση του Επάρχου και του Εφόρου,   διορίσθηκε   πραγματογνώμονας  Τροιζηνίας  ο  Ιωάννης  Πολίτης  λόγω θανάτου  του   Λάζαρου Ρακεζή.

===  Στις 11 Μαίου 1883,( ΦΕΚ A 194 - 13.05.1883)  με απόφαση του υπουργού   Εσωτερικών Κ.Λομβάρδου, διορίστηκε  γραφέας του Επαρχείου   Τροιζηνίας   ο  Αλέξανδρος Κολονέλλος  αντί του  Ευάγγελου Α. Παπαγωργίου.

=== Στις 11 Ιανουαρίου 1884 με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Κ.Λομβάρδου (  ΦΕΚ A 15 - 13.01.1884)  απολύθηκε της υπηρεσίας  ο υποεπιστάτης  του Ταχυδρομείου Πόρου Αλεξ. Γκιωνάκης  και διορίστηκε   ο Ιωάννης Θεοφάνους.

===  Στις 17 Ιανουαρίου  1884,( ΦΕΚ A 25 1884)  με απόφαση του υπουργού   Εσωτερικών Κ.Λομβάρδου, διορίστηκε  γραφέας του Επαρχείου   Τροιζηνίας   ο Γέωργιος Ράδιτζας (Ραδίτσας).

===  Στις  28  Ιανουαρίου 1884 με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Κ.Λομβάρδου (  ΦΕΚ A 42 - 31.01.1884)   λόγω παραίτησης του    υποεπιστάτη  του Ταχυδρομείου Πόρου   Ιωάννη Θεοφάνους  διορίστηκε  ο  Ιωάννης Α Παπαγεωργίου.

===  Στις 4 Μαίου  1884, με πρόταση  του Επάρχου Τροιζηνίας  από τον υπουργό Εσωτερικών διορίστηκε  γραφέας  του Επαρχείου  ό  Δημ.Ι.Ζανετόπουλος  αντί του Γεώργιου Ραδίτσα. (ΦΕΚ A 175 - 5.5.1884).

=== Με διάταγμα του Γεώργιου Α  (ΦΕΚ A 193 - 14.05.1884)  διορίστηκε γιατρός των λουτρών Μεθάνων ο ιατρός Αλέξανδρος Μπέτσης , μέχρι τέλους Αυγούστου  με μισθό  150 δραχμές το μήνα.

===  Στις  20  Απριλίου 1885  με διάταγμα του Γεώργιου Α, (  ΦΕΚ 37/1885 )  απολύθηκε ο Επαρχος  Τροιζηνίας  Κ. Ζούζουλαν και η διεύθυνση του Επαρχείου ανατέθηκε στον Επαρχο Υδρας.

===  Στις  27 Μαϊου 1885  με διάταγμα του Γεώργιου  (ΦΕΚ A 52 - 30.5.1885) συστήθηκε  Ταχυδρομικό γραφείο Μεθάνων.  Η διεύθυνσή του ανατέθηκε στον εκεί τηλεγραφητή, με επί πλέον   15 δραχμές μηνιαίως λόγω γραφικών εξόδων.

===  Στις 28 Ιουλίου 1885 με διάταγμα  του Βασιλιά Γεώργιου Α (ΦΕΚ A 70 - 2.7.1885) τις ώρες 5,9 πμ μέχρι 7μμ έγιναν επαναληπτικές  εκλογές  στους δήμους  Τροιζηνίων και Μεθάνων για  την εκλογή των βουλευτών  Τροιζηνίας  που ακύρωσε η Βουλή  της ψηφοφορίας  του Απριλίου 1885. Κατά την ψηφοφορία αυτή  είχασν εκλεγεί βουλευταί Τροιζηνίας  οι Κ. Κορυζής  και Β. Δροσινός.

===  Στις 21  Δεκεμβρίου  1885  με το Νόμο ΑΤΚΘ (ΦΕΚ A 130 - 28.12.1885)  η Βουλή  ενέκρινε  ποσό  8.000  δραχμών  για την κατασκευή λιμενικών έργων  στον   όρμο Αγίου Γεωργίου Μεθάνων.

===  Εκλογές 1889:  Βουλευτής Ν. Τζανετόπουλος.

===  Εκλογές 30-11-1902:  βουλευτής  Πόρου  ο Ν.  Κορυζής

=== ΠΟΡΟΣ - ΓΑΛΑΤΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ  1920-1930

=== 1900-1940    

=== 1940-  1944  ,   ΙΤΑΛΟΙ  - ΓΕΡΜΑΝΟΙ  ,  ΚΑΤΟΧΗ

===  Ο Πόρος  1950- 1970

                            

Επιστροφή  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ